Privacyverklaring FC. Moerstraten

Fc Moerstraten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Fc Moerstraten houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Verklaring;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Fc Moerstraten verwerkt je persoonsgegevens doordat je lid bent van onze vereniging ,vrijwilliger bent bij onze vereniging of sponsor bent bij onze vereniging en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt middels het aanmeldformulier of overeenkomst.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

 

Verwerken van persoonsgegevens van (spelende) leden:

Persoonsgegevens van spelende leden worden door Fc Moerstraten verwerkt t.b.v. de volgende doelstellingen:

 • Ledenadministratie en KNVB lidmaatschap.
 • Contributieheffing
 • Informatieverstrekking, o.a. de
 • Communicatie m.b.t. trainingen en wedstrijden door trainers en

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

Voor bovenstaande doelstellingen verwerkt Fc Moerstraten onderstaande persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Nummer ID-bewijs.

 

Uw persoonsgegevens worden door Fc Moerstraten opgeslagen t.b.v. bovengenoemde werking(en) voor de periode van:

 • 3 jaar na beëindigen lidmaatschap. Noodzakelijke persoonsgegevens blijven langer bewaard in het (oud-leden)archief

Verwerken van persoonsgegevens van vrijwilligers:

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door Fc Moerstraten verwerkt t.b.v. de volgende doelstellingen:

 • Aanvragen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 • Informatieverstrekking en communicatie

 

Voor bovenstaande doelstellingen verwerkt Fc Moerstraten onderstaande persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Nummer ID-bewijs.

 

Uw persoonsgegevens worden door Fc Moerstraten opgeslagen t.b.v. bovengenoemde werking(en) voor de periode van:

 • 3 maanden na beëindigen vrijwilligers-schap. Noodzakelijke persoonsgegevens blijven langer bewaard in het archief

 

Verwerken van persoonsgegevens van leden van de Club van 50:

Persoonsgegevens van leden van de Club van 50 worden door Fc Moerstraten verwerkt t.b.v. de volgende doelstellingen:

 • Inning bijdrage Club van 50
 • Informatieverstrekking o.a.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Inschrijving Club van 50

 

Voor bovenstaande doelstellingen verwerkt Fc Moerstraten onderstaande persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Uw persoonsgegevens worden door Fc Moerstraten opgeslagen t.b.v. bovengenoemde werking(en) voor de periode van:

 • 3 maanden na beëindigen

 

Verwerken van persoonsgegevens van sponsoren:

Persoonsgegevens van sponsoren worden door Fc Moerstraten verwerkt t.b.v. de volgende doelstellingen:

 • Inning
 • Informatieverstrekking en

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Sponsorcontract

 

Voor bovenstaande doelstellingen verwerkt Fc Moerstraten onderstaande persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Uw persoonsgegevens worden door Fc Moerstraten opgeslagen t.b.v. bovengenoemde werking(en) voor de periode van:

 • 1 jaar na het beëindigen van het sponsorcontract, daarna in de financiële administratie voor maximaal 7

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze club heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over leden die jonger zijn dan 16 jaar, zonder toestemming van ouders of voogd. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fcmoerstraten.nl.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Fc Moerstraten verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fc Moerstraten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij maken gebruik van de volgende derde partijen:

 • Sportlink t.b.v. de ledenadministratie
 • Clubcollect t.b.v. de inning van de contributie
 • Dienst JUSTIS t.b.v. aanvragen VOG

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Social Media:

Fc Moerstraten maakt gebruik van social media kanalen zoals Facebook en via de website van het dorp.

Naast de officiële Fc Moerstraten social media kanalen beschikt vrijwel ieder team binnen Fc moerstraten over een eigen WhatsApp-groep of andere social media kanalen. Fc Moerstraten is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor niet officiële social media kanalen. Tijdens activiteiten en wedstrijden mogen foto’s en video opnames door derden worden gemaakt. Fc Moerstraten neemt hier geen verantwoordelijkheid voor. Ook voor opnames ten behoeve van onze eigen website, facebookpagina of welke interne publicatie dan ook, zal van betrokkene geen toestemming worden gevraagd, noch worden zij hierover ingelicht. Ouders, leden en derden die bezwaar hebben tegen de publicatie van foto’s of opnames die op de officiële Fc Moerstraten kanalen zijn gepubliceerd, kunnen dit schriftelijk kenbaar maken via info@fcmoerstraten.nl

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Fc Moerstraten gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

 

Rechten omtrent je gegevens:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fc Moerstraten en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fcmoerstraten.nl Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken. Wij vragen je dan een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Fc Moerstraten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fcmoerstraten.nl.

 

Wijzigingen in de Privacyverklaring:

Deze Privacyverklaring kan door Fc Moerstraten gewijzigd worden. Betrokkenen kunnen door het raadplegen van de website op de hoogte blijven van de meest recente versie van de Privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Fc moerstraten

Heivelddreef 2

4727 SJ Moerstraten

 1. 0165-302836
 2. info@fcmoerstraten.nl

www.hetdorpmoerstraten.nl/index.php/fc-moerstraten