attentie

Alarmnummer 112 Calamiteiten-info-lijn 0800 0202010aed pictogram

Politie Roosendaal 0900 8844     Ambulance 0165 586 444      Brandweer 0165 581 500

buurtpreventie Moerstraten 06-33 73 31 38  email: buurtpreventie@hetdorpmoerstraten.nl

blauwe container legen kern Moerstraten :   29 oktober


Bewonersplatforms

Het bewonersplatform is een adviesorgaan voor de gemeente. Een bewonersplatform is een groep vrijwilligers die bij elkaar komt om zich te verdiepen in de leefbaarheid van de wijk of het dorp. Een goed bewonersplatform vormt een afspiegeling van deze wijk of het dorp: van de verschillende buurten, leeftijdsgroepen en culturele achtergronden. De leden nemen op persoonlijke titel deel aan het platform, ze worden niet gekozen maar gevraagd of geven zichzelf op. Op dit moment zijn er binnen de gemeente Roosendaal dertien platforms actief. Elke wijk en elk dorp heeft dus een eigen bewonersplatform. Het behartigen van de belangen van alle wijkbewoners staat bij dit bewonersplatform voorop.

Het belangrijkste doel van de gebiedsgerichte aanpak van de gemeente, is de bevordering van de leefbaarheid in de wijken en dorpen. Bewoners kunnen hier zelf een duidelijke rol in spelen door te participeren in platforms.

Bewonersplatforms zijn een belangrijk middel om bewoners te betrekken bij het verbeteren van de leefbaarheid in hun wijk. De platforms werken  samen met de gemeente, de politie, de woningbouwstichting en het SIW. Het bewonersplatform is de gesprekspartner van de gemeente in de wijk. Hierover zijn afspraken gemaakt, die in een convenant zijn vastgelegd. In dit convenant zijn ook de financiĆ«n geregeld die nodig zijn om te kunnen functioneren. Bewonersplatforms hebben de stichtingsvorm. Er wordt gewerkt met een bestuur, dat vaak ondersteund wordt door werkgroepen. Het bewonersplatform werkt met een jaarplan, een begroting en een jaarverslag.

Bekijk het Convenant bewonersplatform

Belangenbehartiging

Om de belangen van de wijk goed te kunnen behartigen is het van belang dat de platformleden goede contacten onderhouden met de wijkbewoners en op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de wijk. Voor het laatste zijn de volgende activiteiten nodig:

  • in kaart brengen van wensen en behoeften van bewoners;
  • betrekken van bewoners bij de ontwikkelingen in de wijk;
  • geven van adviezen aan en maken van voorstellen voor de gemeente;
  • meewerken aan de uitvoering van activiteiten die de verbetering van de leefbaarheid in de wijk of het dorp beogen.

De werkgroepen, die per wijk verschillen, zijn essentieel voor de kennis van ontwikkelingen en het noodzakelijke contact. Voorbeelden van werkgroepen zijn drugsoverlast, verkeersveiligheid, milieu en sociale activiteiten. De leden van de werkgroepen adviseren het platformbestuur over specifieke onderwerpen. Pijler van het beleid is een convenant waarin de gemeenschappelijke doelstellingen en de formele verhouding tussen de gemeente en de bewonersplatforms is geregeld. Met het convenant worden duidelijke en heldere afspraken tussen gemeente en de platforms vastgelegd.Het gezamelijk doel van het convenant is:

  • duidelijkheid verschaffen over rol, positie en verantwoordelijkheid van de beide partijen (gemeente en bewonersplatform);
  • de inwoners van de wijk of het dorp betrekken bij de vormgeving van de eigen leefomgeving;
  • een klankbordfunctie vervullen voor beleid dat belangrijk is voor de wijk/het dorp.

Het bewonersplatform is een adviesorgaan voor de gemeente. Het recht van advies in de gemeentelijke procedures (gevraagd en ongevraagd) is formeel in het convenant vastgelegd.