“Stichting Bewonersplatform Moerstraten”

Eerst wat vertellen over de voor geschiedenis:

Reeds in 1967 wisten de inwoners van Moerstraten via de “Opbouw groep Moerstraten” voor hun belangen op te komen.

In de jaren ‘70 werd de naam gewijzigd in “Werkgroep Leefbaarheid Moerstraten”.

Sinds 1970 is er veel veranderd: Met name de overgang van de gemeente Wouw naar de Gemeente Roosendaal. Hierdoor is de afstand tussen de bewoners en de gemeente groter geworden.

De Gemeente is van mening de afstand te overbruggen c.q. te verkleinen door gebruik te maken van Wijk/Dorps bewoners platformen.

Eind 2007 is het meer en deel van het voormalige bestuur van de “Werkgroep Leefbaarheid Moerstraten” afgetreden. Na vele jaren van inzet van hen was het kaarsje op en de animo weg.

Er is naarstig op zoek gegaan naar vervangers, waarmee we een afspiegeling van de inwoners van ons dorp krijgen. Dit is gelukt: afgelopen 26-Mei-2008 is officieel de “Stichting Bewonersplatform Moerstraten” opgericht.

Waarom een nieuwe naamgeving: Om vanuit ons dorp een duidelijke signaal af te geven, serieus genomen willen worden en een goede aansluiting willen krijgen met de andere platformen en de gemeente, is besloten de naam te wijzigen in “Stichting Bewonersplatform Moerstraten”.

Met de Gemeente Roosendaal is er een convenant met afspraken en wederzijdse spelregels.

We worden hierin ondersteund door de Stichting SIW-dorpen en onze wijkagent.

De Stichting Bewonersplatform Moerstraten werkt geheel zelfstandig en bestaat uit een aantal mensen, die belangeloos tijd en energie steken in het bevorderen van de leefbaarheid in het dorp Moerstraten en het bewaken van de eigen identiteit van het dorp Moerstraten.

Het werkgebied van de stichting omvat het dorp en het buitengebied van Moerstraten.

De gemeente erkend, ondersteund, werkt met het platform samen en ziet het platform als aanspreekpunt van ons dorp.

Hoe denken wij dit te doen:

Door te inventariseren en te verzamelen van wat er leeft en speelt onder de bewoners in en om het dorp.

We beogen een Jaarlijkse dorpsvergadering te houden en gebruik te maken van de website het http://www.hetdorpmoerstraten.nl     Deelnemen in diverse overlegvergaderingen met de gemeente waaronder de toekomst visie Roosendaal en met andere overleg organen zoals, dorps/wijk platformen.     Versterken van de samenwerking met de andere Dorps Platformen: Heerle, Wouw, Wouwse Plantage en Nispen om daar waar nodig onze krachten te bundelen.     We werken uiteraard met vrijwilligers, daardoor wanneer nodig zal er gebruik gemaakt worden van werkgroepen om daarmee het bestuur te ontlasten.

Wat zijn wij niet:

Wij zijn geen gemeente, dus voor bv. bouw vergunning geschillen, los liggende stoep tegel, daarvoor moet je niet bij ons zijn. Wij zijn er voor het algehele dorp en voor de belangen van het gehele dorp, niet voor individuele zaken.

klik hier om in contact te komen met het Platform?